Rzeczoznawstwo

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowo powstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Tryb kwalifikacji i formularze wniosków

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

Zgodnie z obowiązującymi w SIMP regulaminami, rzeczoznawcy Stowarzyszenia mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach ośrodków rzeczoznawczych lub po podpisaniu umowy franszyzy na świadczenie usług rzeczoznawczych w ramach sieci jednostek, nadzorowanych przez SIMP. Rzeczoznawcy podlegają systematycznemu szkoleniu i okresowej weryfikacji.

Szczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają „Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”. Dokumenty te znajdują się do pobrania na stronie simp.pl. Informacje dotyczące tego obszaru  działalności SIMP uzyskać można również pod adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa
tel. 692-262-309 – przewodniczący Komisji
tel. 603-844-350 – sekretarz Komisji

E-mail: komisjarzeczoznawcow@simp.pl

Czynni rzeczoznawcy działający na terenie oddziału Kalisz:

Imię i nazwisko Nr specjalności Nazwa specjalności
Bałwas Karol 705
830
Pojazdy samochodowe i ciągniki
Wycena maszyn urządzeń i pojazdów
Bystrzycki Jan 115
316
830
Systemy bhp i ochrony środowiska
Maszyny włókiennicze i odzieżowe
Wycena maszyn urządzeń i pojazdów
Kowalski Wiesław 705
830
Pojazdy samochodowe i ciągniki
Wycena maszyn urządzeń i pojazdów
Kubiak Grzegorz 107
104
830
Eksploatacja i remonty maszyn
Automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
Wycena maszyn urządzeń i pojazdów