Procedura egzaminacyjna

Procedura egzaminacyjna

Przed egzaminem należy złożyć  Komisji Kwalifikacyjnej następujące dokumenty:

1. wypełniony wniosek

2. kopię świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane  z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

    lub kopię  zaświadczenia o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

    lub zaświadczenie wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

    lub  świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

    lub  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

    lub  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

    lub  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

3. potwierdzenie uiszczenia opłaty

W celu poddania się egzaminowi  należy stawić się na egzaminie z   dokumentem potwierdzającym tożsamość(dowód osobisty, paszport) i dowodem wpłaty . Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej.

Po zdanym egzaminie w ciągu 14 dni zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu

Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się do 5 lat w SIMP Oddział w Kaliszu.